O škole


Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin. K dispozici je 6 tříd, kdy každá třída je uzavřenou jednotkou (herna, umývárna, WC, úložné prostory pro lehátka a pomůcky).

Třídy jsou vybavené hračkami, didaktickými pomůckami i obrazovým materiálem pro vzdělávání. Nechybí ani interaktivní tabule, notebooky a tablety.

Komplex budov MŠ je umístěn na okraji sídliště stranou od hlavní komunikace, uprostřed zahrady parkového typu s řadou vzrostlých stromů. Škola byla postavena jako účelové předškolní zařízení. První část byla dokončena v roce 1968, druhá v r. 1977. V roce 2015 byla kompletně zateplena a nově zrekonstruována, v roce 2016 byla provedena rekonstrukce chodníků v prostorách zahrady, v roce 2017 proběhla kompletní rekonstrukce vody a všech umýváren na staré budově, rekonstrukce přípravných kuchyněk pro vydávání jídla a také komplexní rekonstrukce kuchyně.

Na zahradě jsou sestavy průlezek se skluzavkami, domeček pro děti, houpačky, vláček a další. Je zde 6 pískovišť, zahradní domek a garáž na hračky. Rovněž nové víceúčelové hřiště. Pro hry dětí jsou využívány balkony, dětská hřiště, velká magnetická tabule, nad níž je basketbalový koš.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, kde se podává jídlo z vlastní kuchyně. Pro vydávání stravy slouží přípravné kuchyňky. V MŠ je i prádelna.

Ve výchově a vzdělávání dětí:

– využíváme prvků tvořivé dramatiky, duchovní a smyslové výchovy, praktické zkušenosti, prožitkové učení, experimentování a projektové učení ve spojení s ročními obdobími;

– vycházíme z přímých zážitků dítěte, z jeho samostatné činnosti a individuální volby, dětské zvídavosti a potřebné touhy objevovat;

– dbáme, aby děti prožívaly uspokojení z úspěchu a překonávání překážek a aby sebe vnímaly jako schopného a plnohodnotného jedince, který je uznáván svým okolím;

– aby čas, prožitý v mateřské škole, byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání;

– probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne i dokáže.

Našim cílem je:

– aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly skutečnou jedinečnou osobností vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat;

– aby z dětí vyrůstali jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat ale také dávat, schopni se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémů, které život přináší.

Zaměřujeme se na:

– harmonický rozvoj a zdraví dítěte, jeho pohodu a spokojenost;

– řeč dítěte, cvičíme jeho schopnosti a dovednosti, které mu usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení;

– přispívání k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, schopnosti přizpůsobit se;

– rozvíjení schopností dítěte přemýšlet a rozhodovat se, všechny poznávací a kreativní schopnosti, fantazii, zájmy a nadání;

– dávání možnosti poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, svoboda, rovnost všech lidí, soucítění se slabými a ohroženými, péče a pomoc druhým;

– v rozsahu dětských možností přispívání k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic našeho národa.