Přijímání dětí


Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května daného roku. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT metodické doporučení k jejich organizaci. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).

Město Hlinsko společně s řediteli MŠ vyhlásí konkrétní termín zápisu, který poté na stránkách MŠ uveřejníme.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Kritéria přijetí do MŠ ke stažení v sekci DOKUMENTY.