Školné

Úplata za předškolní vzdělávání (dříve školné) se vybírá v hotovosti ve třídě mateřské školy do 15. dne každého příslušného kalendářního měsíce. Je stanovena dle Vyhlášky č. 14/2005 ze dne 29.12.2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ve výši Kč 400,-/měsíc.

Pokud zákonný zástupce dítěte pobírá příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi, který předloží v aktuálním originále ředitelce školy, bude od úplaty školného osvobozen.

Předškolní děti (plnící povinnou předškolní docházku) školné neplatí až do doby školní docházky.

Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v měsíci, lze na základě žádosti zákonného zástupce snížit úplatu, nejvýše však o polovinu stanovené částky, to je na částku 200,- Kč. Pokud MŠ dítěti drží místo k pozdějšímu nástupu, snížená úhrada se platí i za měsíce, kdy dítě do MŠ ještě nenastoupilo (výklad KÚ Pardubice). Školné nelze prominout.