Školné

Vážení rodiče!

Žádáme Vás, abyste školné 14. – 15. dne v měsíci přišli uhradit i v době, kdy Vaše dítě do MŠ z jakéhokoliv důvodu nechodí. Školné činí 400,- Kč/měsíc. Je možné jej uhradit i na více měsíců dopředu (např. do konce kalendářního roku), pokud víte, že dítě nastoupí až později. Od školného jsou osvobozeny děti, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze. To však musí být každý měsíc doloženo.

Školné nelze prominout a za neplacení školného je možné dítě z MŠ vyloučit.

Děkujeme!!!!

Ludmila Vlčková

Ředitelka MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání (dříve školné) se vybírá v hotovosti ve třídě mateřské školy do 15. dne každého příslušného kalendářního měsíce. Je stanovena dle Vyhlášky č. 14/2005 ze dne 29.12.2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ve výši Kč 400,-/měsíc.

Pokud zákonný zástupce dítěte pobírá příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi, který předloží v aktuálním originále ředitelce školy, bude od úplaty školného osvobozen.

Předškolní děti (plnící povinnou předškolní docházku) školné neplatí až do doby školní docházky.

Školné nelze prominout.