Školné

Vážení rodiče!

Úplata za předškolní vzdělávání (dříve školné) se nově od 1.9.2023 bude platit spolu se stravným pod určeným variabilním symbolem. Je stanoveno dle vyhlášky č. 14/2005 ze dne 29.12.2004 o předškolním vzdělávání ve znění pozd. předpisů ve výši Kč 400,–/měsíc.

Pokud zákonný zástupce dítěte pobírá příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi, který předloží v aktuálním originále ředitelce školy, bude od úplaty školného osvobozen.

Předškolní děti školné neplatí až do doby školní docházky.

Školné nelze prominout a za neplacení školného je možné dítě z MŠ vyloučit.

Stravné i školné se platí trvalým příkazem z Vašeho účtu na účet MŠ, vedený u KB,

č. ú. 78-8130420237/0100 koncem měsíce na příští měsíc (v srpnu na září).

Děkujeme!!!!

Ludmila Vlčková

Ředitelka MŠ