Třídy


1. Třída – KAŠPÁREK

Tuto třídu navštěvují děti ve věku 2 až 3,5 roku. V Kašpárkovi hledáme vzor pro naše chování, poznáváme nové věci, vytváříme kamarádské vztahy. Učíme se odloučit se od rodičů, sebeobsluze, komunikovat, počítat, zpívat, tancovat, cvičit, relaxovat, malovat, tvořit a spoustu dalších činností. Společně oslavujeme svátky, učíme se hodnotit své chování a dodržovat dohodnutá pravidla. Prožíváme společně spoustu krásných chvil.

2. Třída – PEJSEK A KOČIČKA

Do této třídy chodí rovněž nejmladší děti (2-3,5 někdy i 4 leté). Jejich nerozlučnými kamarády jsou pejsek a kočička, kteří je provází každodenním vzděláváním, probouzí v nich zájem o učení a improvizovanými výstupy a scénkami vedou děti k vnímání světa v jeho pestrosti a proměnách v průběhu střídajících se ročních období. Chceme v dětech probudit chuť k přemýšlení, poznávání a tvořivosti. Vést je k citlivosti a všímavosti k citům druhých. Učit se žít v kolektivu vrstevníků a seznamovat se s okolním světem a životem v něm. Pečujeme o zdravý fyzický, psychický i sociální vývoj dětí s ohledem na vývojové zvláštnosti a individuální potřeby. Našim cílem je šťastné a spokojené dítě.

3. Třída – SLUNÍČKO

Sluníčková třída je smíšená, navštěvují ji kamarádi od tří do pěti let věku. Našim cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, které bude podnětné jak pro malé, tak pro starší kamarády, které bude přispívat k sociálnímu zrání dětí. Starší děti se učí pomáhat mladším, mladší mají možnost se učit od starších. Snažíme se, aby k sobě děti byly ohleduplné, uměly si naslouchat a neprojevovala se agrese vůči slabším. Podporujeme hry tvořivé, rozvoj fantazie, schopností kooperace. Náročnost činností a požadavků na děti je diferenciována dle věku, schopností a potřeb dětí. Vedeme je k zodpovědnosti, k dokončování započaté práce, k soustředění a pečlivosti. Snažíme se o vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu u dětí.

4. Třída – SOVIČKY

Třída Soviček je též smíšená, navštěvují ji děti od čtyř do pěti, někdy i šesti let věku. Vytváříme podnětné prostředí jak pro malé, tak pro starší děti. Přispíváme k sociálnímu zrání dětí. Starší děti se učí pomáhat mladším, mladší mají možnost se učit od starších. Dbáme na dobré vztahy mezi dětmi, jako je ohleduplnost, empatie a prosociálnost. Podporujeme rozvoj fantazie, tvořivosti a kooperace. Náročnost činností a požadavků na děti je diferenciována dle věku, schopností a potřeb dětí. Předškoláky vedeme k přípravě pro vstup do první třídy, k zodpovědnosti, k dokončování započaté práce, k soustředění a pečlivosti. Snažíme se o vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu.

5. Třída – KAMARÁDI

Třídu šikulů navštěvují zpravidla děti ve věku od 5 do 6 let, ale dle potřeby školy jsou zde zařazeny i děti mladší. Zaměřujeme se především na přípravu dětí na vstup do ZŠ, a to po stránce tělesné, rozumové, citové a sociální. Výchovně vzdělávací působení je vedeno hravou formou k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Individuálně se věnujeme zejména logopedické prevenci a grafomotorice. Naším zájmem je utužovat hezké vztahy mezi dětmi a vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě, abychom se všichni cítili dobře.

Motto pro předškoláky:

Učení se nebojíme, na školu se připravíme.

Hrajeme si spolu rádi, kluci, holky, kamarádi.

6. Třída – PASTELKY

Třída Pastelky je určena předškolním dětem ve věku od 5 do 7 let. Všichni naši předškoláci jsou zvídaví a těší se z každého úkolu, který jim je nabídnut. Děti poznávají dosud nepoznané, zároveň rozvíjíme, co již známe a dovedeme. Předškolní děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech tak, aby byly co nejlépe připraveny pro vstup do základní školy. Učí se samostatnosti a zodpovědnosti, seznamují se s okolním světem a jeho změnami, zákonitostmi přírody, tradicemi, učí se přírodu chránit i třídit odpad. Kromě plnění cílů z integrovaných bloků je zařazována práce s tablety, projekty a projektové dny ve škole i mimo školu. Pomocí nejrůznějších činností se připravují na ZŠ i na schopnost žít v kolektivu dětí i lidí s dodržováním pravidel jednání a chování.